ข้อมูลการบริการ

1

ช่วงพัฒนาโครงการ
(PROJECT DEVELOPMENT)

2

ช่วงก่อสร้างโครงการ
(CONSTRUCTION)

3

ช่วงหลังก่อสร้างโครงการ
(POST-CONSTRUCTION)

กระบวนการพัฒนาแบบ
(Project Development)

การคัดเลือกผู้รับเหมา
(CONTRACTOR SELECTION)

การควบคุมงบประมาณ และ วิศวกรรมคุณค่า
(VALUE ENGINEERING)

การบริหารโครงการ
(project management)

การประมาณราคา
(Quantity survey)

งานออกแบบสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม
(ARCHITECTURAL AND ENGINEERING DESIGN)

การบริหารงานก่อสร้าง
(Construction management)

การควบคุมคุณภาพงานก่อสร้าง
(Quality control)

การควบคุมงบประมาณ
(Cost control)

การบริหารสัญญา
(Contract Management)

การประมาณราคา
(Quantity survey)

การส่งมอบห้องให้เจ้าของโครงการ และลูกค้า
(UNIT Handover)

งานบริการหลังการขาย
(AFTER SALES SERVICE)

SPECIAL SERVICE
รับตรวจสอบห้องพักก่อนอยู่อาศัย
(Unit Inspection)

1

ช่วงพัฒนาโครงการ
(PROJECT DEVELOPMENT)

กระบวนการพัฒนาแบบ
(Project Development)

การคัดเลือกผู้รับเหมา
(CONTRACTOR SELECTION)

การควบคุมงบประมาณ และ วิศวกรรมคุณค่า
(VALUE ENGINEERING)

การบริหารโครงการ
(project management)

การประมาณราคา
(Quantity survey)

งานออกแบบสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม
(ARCHITECTURAL AND ENGINEERING DESIGN)

การบริหารงานก่อสร้าง
(Construction management)

การควบคุมคุณภาพงานก่อสร้าง
(Quality control)

การควบคุมงบประมาณ
(Cost control)

การบริหารสัญญา
(Contract Management)

การประมาณราคา
(Quantity survey)

การส่งมอบห้องให้เจ้าของโครงการ และลูกค้า
(UNIT Handover)

งานบริการหลังการขาย
(AFTER SALES SERVICE)

SPECIAL SERVICE
รับตรวจสอบห้องพักก่อนอยู่อาศัย
(Unit Inspection)